Vikings Memories (Vinyl)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1. Fimbulvetr Skáld play
2. Jörmungrund Skáld play
3. Grótti Skáld play
4. Norðrljós Skáld play
5. Sækonungar Skáld play
6. Þistill Mistill Kistill Skáld play
7. Sólarljóð Skáld play
8. Víðförla Skáld play
9. Hafgerðingar Skáld play
10. Í dansinum Skáld play
11. Nýr Skáld play
Vikings Memories (Vinyl)
Skáld
SKU:0746421
發佈日期:2020年10月9日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$164.00