SCHUMANN: Kinderszenen & Kreisleriana (Vinyl)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1. SCHUMANN: Kinderszenen, Op. 15 Martha Argerich
2. SCHUMANN: Kreisleriana, Op. 16 Martha Argerich
SCHUMANN: Kinderszenen & Kreisleriana (Vinyl)
Martha Argerich
SKU:4839954
唱片種類:LP
發佈日期:2021年4月16日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
只剩2
$211.00